APK jaarlijkse autokeuring voor personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3.500 kg van 3 jaar en ouder

Wat is APK ?
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, of bedrijfsauto die – beladen – niet zwaarder is dan 3.500 kg, jaarlijks laten keuren. Tenminste, als de auto drie jaar of ouder is. De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle van uw auto is dus belangrijk.

Wanneer moet uw auto gekeurd worden?
De zogenaamde ‘datum van eerste toelating’ is bepalend voor de keuring. Deze datum is vermeld op kentekenbewijzen afgegeven na 1 januari 1995. Bij kentekenbewijzen afgegeven vóór deze datum is de datum van eerste toelating meestal de afgiftedatum van deel I van het kentekenbewijs. Drie jaar na deze datum moet de auto voor het eerst zijn gekeurd en daarna ieder jaar. U kunt de auto al vanaf twee maanden vóór de keuringsdatum laten keuren. Als de auto niet, of niet tijdig is gekeurd, kunt u een bekeuring krijgen.
De voertuigimporteurs herinneren u, via het RDC, aan uw volgende APK. Wanneer u deze informatie niet wilt ontvangen dan kunt u dit, onder vermelding van het kenteken van uw auto, schriftelijk melden aan:
RDC Datacentrum B.V.
Postbus 74707
1070 BS Amsterdam

Hoe voorkom ik een bekeuring voor een verlopen APK-keuring?
Het is niet mogelijk uitstel te verlenen voor de APK-keuring. Als u niet aan de keuringsplicht kunt of wilt voldoen, heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen op het postkantoor. Hieraan is echter de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat gedurende die periode met de auto geen gebruik mag worden gemaakt van de openbare weg. Dit betreft zowel het staan als het rijden op de openbare weg.

Het tarief voor een schorsing bedraagt voor een auto jonger dan 15 jaar € 68,- en voor een auto van 15 jaar of ouder € 22,70. De schorsing is geldig voor een periode van maximaal één jaar. U kunt de schorsing op elk gewenst moment opheffen. Aan het beëindigen van de schorsing zijn geen kosten verbonden. Het opnieuw schorsen binnen een jaar, gerekend vanaf de datum van een eerdere schorsing die beëindigd is, kost € 113,50. Vanaf het moment dat de schorsing is beëindigd bent u weer verantwoordelijk voor het nakomen van de voertuiggebonden verplichtingen, waaronder de keuringsplicht.

Wat wordt gecontroleerd?
Bij de APK let de keurmeester onder andere op de volgende onderdelen:

Roetmeting
Sinds 1 januari 1997 ondergaan auto’s met een dieselmotor én met een bouwjaar van 1980 of later bij de APK een roetmeting. De APK-keurmeester volgt hierbij een voor heel Europa vastgestelde meting. Bij deze meting is het van groot belang dat u uw auto in een goede staat van onderhoud voor de keuring aanbiedt om motorschade te voorkomen. De dieselmotoren van na 1972 zijn erop geconstrueerd om deze meting te kunnen ondergaan mits de onderhoudsbeurten overeenkomstig de fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd.

De meting vindt plaats met behulp van de vrije acceleratietest. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de roetmeting schade toebrengen aan een auto. Sinds 1972 moeten dieselauto’s namelijk zo ontworpen worden dat zij zonder problemen een roetmeting kunnen ondergaan. Gedurende de levensduur van de motor moeten dieselauto’s bestand zijn en blijven tegen de roetmeting. De motor moet wel goed onderhouden zijn. Bovendien moet de meetprocedure goed zijn uitgevoerd.

Bij de acceleratietest wordt de auto driemaal plankgas belast tot het afregeltoerental is bereikt. Dit maximum toerental wordt twee seconden vastgehouden. Omdat de auto onbelast wordt getest, hoeft deze tijdens de test slechts een beperkt vermogen te leveren. De motor wordt dus niet ‘mishandeld’ zoals wel eens wordt gedacht.

Viergasmeting
Vanaf 1 januari 1998 moeten auto’s met een benzinemotor of LPG-motor met een ‘geregelde’ katalysator én met een bouwjaar van 1993 of later een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

Waarom uw auto bij Auto Verwijmeren laten keuren?
U kunt uw auto laten keuren bij autobedrijven en keuringsstations in Nederland die door de RDW zijn erkend. Een erkend bedrijf of keuringsstation herkent u aan het rood en wit gestreepte schild. Deze bedrijven worden regelmatig door de RDW gecontroleerd. Daarnaast controleert de RDW steekproefsgewijs of de keuring goed is uitgevoerd. Jaarlijks controleert de RDW zo’n 150.000 auto’s. Dat is 3% van het aantal auto’s dat ieder jaar wordt gekeurd.

Wat kost een APK?
De wet geeft geen vaste minimum- of maximumprijs voor de keuring. De APK kan deel uitmaken van een onderhoudsbeurt of apart uitgevoerd worden.

Het keuringsrapport
Als uw auto is gekeurd ontvangt u een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van de auto. Zorg dat u dit altijd krijgt. U hebt dit rapport nodig als u tegen het resultaat van de keuring in beroep wilt gaan. Het keuringsrapport (bij een goedgekeurde auto) moet u bij u hebben in de auto. De politie kan er om vragen.
Sinds 1 maart 2000 moeten op het keuringsrapport niet alleen de reparatie- en afkeurpunten worden aangegeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeur van uw auto leiden maar wel binnen afzienbare tijd vervangen of gerepareerd moeten worden.
Nieuw is ook dat de APK-instantie auto-onderdelen die zijn vervangen ten behoeve van een APK-goedkeuring moet bewaren totdat er een eventuele steekproef is geweest en totdat u het keuringsrapport heeft ontvangen.

Verplicht meewerken aan de steekproef
Het kan gebeuren dat uw auto geselecteerd is voor een steekproef. Uw auto moet dan na de keuring nog beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten na de afmelding aanwezig. Uw auto moet dus (maximaal) anderhalf uur, plus de tijd die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf, beschikbaar blijven. U bent verplicht om aan de steekproef mee te werken. Wanneer u uw auto meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw auto wordt dan ingetrokken en de nieuwe APK-keuring mag daarna alleen worden verricht door de RDW. U kunt dus niet meer terecht bij het bedrijf dat de keuring heeft verricht, maar u zult een afspraak moeten maken bij één van de keuringsstations van de RDW. Dit kunt u doen via de RDW in Zoetermeer.

Bent u het niet eens met het resultaat van de keuring?
Als u vindt dat uw auto ten onrechte is goed- of afgekeurd en u komt er met de betreffende APK-instantie niet uit, dan kunt u bij de RDW een herkeuring aanvragen. De behandeling van een dergelijke aanvraag kost € 45,-. U krijgt dit bedrag terug als uw auto inderdaad onterecht is goed- of afgekeurd.
U heeft altijd een keuringsrapport nodig om in beroep te kunnen gaan. Vraag hier dus om bij het bedrijf.

De Nationale Auto Pas: verplichte registratie kilometerstand
Sinds 1 maart 1999 is registratie van de kilometerstand van uw auto een wettelijk verplicht onderdeel van de APK. Deze kilometerstand wordt geregistreerd in de databank van de Stichting Nationale Auto Pas. De kilometerstand wordt niet alleen bij keuringen, maar ook bij onderhoud, reparaties of taxaties geregistreerd.
De kilometerstanden worden in de Nationale Auto Pas geregistreerd om fraude met kilometerstanden te voorkomen en daarmee bij te dragen aan een grotere zekerheid over gebruikte auto’s.
Raadpleeg voor meer informatie: www.autopas.nl .